Meny

Stadgar

Stadgar

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN MARIA PARK

STADGAR
Sammanträdesdatum 2012-03-26

Stadgar för Samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§1 Firma
Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Maria Park.

§2 Samfälligheter
Anläggningssamfällighet för kvarters- och allégator inklusive belysning och snöröjning, gång- och cykelstråk jämte övriga kommunikations ytor, samt befintlig parkanläggning och övriga grönytor, allt inom kvarteret Maria Park i Helsingborg.
Anläggningssamfälligheten har tillkommit genom anläggningsbeslut 1994-12-15;94:038.

§3 Grunderna för förvaltning
Samfälligheten (erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess (deras) ändamål.

§4 Medlem
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del och samfällighet upptagen under § 2.

§5 Styrelse, Säte, Sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Helsingborgs kommun.
Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 1 suppleant.

§6 Styrelse val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamöter är 2 år och för suppleant 1 år. Första gången val äger rum skall 1 ledamot väljas på 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrselsen sig själv.

§7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträden, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 14 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet med har ej rösträtt.

§8 Styrelse
Styrelsen är beslutför när kallelsen skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder här av skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslut.

Fråga för utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslut.

Den som deltagit i avgörandet av ärendet äger anföra reservation mot beslut. Sådana reservationer skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattar beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelsen skall
1. Förvalta samfälligheten(erna) och föreningens tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessa andelstal och ägare
4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelas på olika verksamhets grenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§10 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse.
1 revisor och 1 suppleant
Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden – kalenderår.

§12 Underhålls och förnyelsefond
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst …….. kronor. (Här är inte ifyllt någon summa.

§13 Föreningsstämma
Ordinarie stämma skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagas ta del av debiteringslängden utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för dem avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma
Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelse och ske genom skriftlig kallelse.
Kallelseåtgärd skall vidtagas senast 14 dagar för sammanträdet.
I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar kännedom om skriftliga meddelanden.

§15 Motioner
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämma
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorernas berättelse
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
9. Val av styrelse och styrelseordföranden
10. Val av revisorer
11. Fråga om val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§17 Disposition av avkastning
I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommit överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten (erna).

§18 Stämmobeslut
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning m m gäller § § 48, 49, 51 och 52 lagen om förvaltning av samfälligheter.

I fråga om omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömande av röstresultat.

Val ska ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 Flera verksamheter
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstning avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamheten som är gemensam för samfälligheten (erna) utgör.

§20 Protokollsjustering, Tillgänglighållande
Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum för första sidan.

Samf.föreningen Maria Park
Engelska Gången 14
254 51 Helsingborg

© 2018 Samf.föreningen Maria Park