Meny

Föreningen

"Samfällighetsföreningen"

DSCN0888.JPG En samfällighetsförening är en sammanslutning av ägarna till de fastigheter som ingår i en gemensamhetsanläggning. Förvaltningen av samfälligheter regleras i lag (1973:1150) och föreningen är en juridisk person bildad vid sammanträde och registrerad i samfällighetsregistret hos länsstyrelsen.
Maria Park är uppdelat i flera fastigheter med olika ägare. Dessutom finns "allmän" mark, som ingår i en gemensamhetsanläggning i vilken de olika fastighetsägarna ingår med ett fastslaget andelstal. Medlemmar i samfälligheten Maria Park är Helsingborgs stad, Helsingborgshem, samt ett antal bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Föreningens ändamål är att förvalta samfälligheten och upprätta underhålls-, skötsel- och förnyelseplaner. Kostnaderna i samfällighetsföreningen, bl a grönyteskötsel, gatubelysning samt underhåll av gator och allmänna parkeringar betalas av medlemmarna.

Maria Park som samfällighet är speciell. Vi förvaltar en park som inte bara är vacker utan också har ett kulturhistoriskt värde. Detta ställer stora krav på att vi följer den bevarandeplan som gäller för området. Det gäller allt ifrån att fälla och plantera träd och buskar till användning av den så känsliga gemensamma marken. Vi måste respektera intentionerna att bevara ursprunget i parken. I samfällighetsföreningens styrelse tas övergripande beslut angående parken med hänsyn tagen till parken som helhet. När det gäller att operativt verkställa styrelsens beslut anlitas ett fristående förvaltningsbolag som både har ett ekonomiskt och tekniskt förvaltningsuppdrag.
Vår park är unik. Vi måste tillsammans ta det ansvar som krävs för att parken och dess struktur skall leva vidare. Den av Helsingborgs Stad antagna detaljplanen reglerar till stor del vad som får byggas och förändras inom parken. Nedan följer ett antal viktiga utdrag ur detaljplanen som är till för att långsiktigt skydda och bevara parkmiljön.
"Den kulturhistoriskt värdefulla helhetsmiljön som präglas av såväl planmönster och parkkaraktär som enskilda byggnader och vegetation skall bevaras" "Ändring av en byggnad får inte förvanska dess kulturhistoriska värde. Byggnaden skall underhållas så att dess särart bevaras" "Borggårdens och de yttre gårdarnas karaktär får inte förvanskas" "Vegetationen skall vidmakthållas" (En skötselplan hör till detaljplanen) "Staket, murar eller plank får inte uppföras" "Komplementbyggnader som garage, förråd och dylikt får endast undantagsvis förekomma" "Marklov krävs för fällning av träd som 1.3 m över marken har större omkrets än 30 cm.

Från att ha varit en renodlad park har det nu blivit en plats där vi bor och arbetar i samförstånd med parkens ursprungliga struktur och karaktär. Vi måste alla visa den hänsyn som krävs till de speciella förutsättningarna som det innebär att vistas och verka i parken. Det som normalt inom ett bostadsområde kan verka som en självklarhet, kan inom parken vara förenat med restriktioner. För att undvika missförstånd eller för att bringa klarhet i hur åtgärder inom den egna fastigheten eventuellt regleras av detaljplanen ber vi er att, innan förändringar görs, ta kontakt med Samfällighetens styrelse för besked.

Sammanfattningsvis kan vi känna igen parkens struktur som den ser ut idag i de ursprungliga ritningarna från 1927. Vår viktigaste uppgift tillsammans, är att verka för att även kommande generationer ska få njuta av en park så väl bevarad och lik sitt ursprung som möjligt.

Samf.föreningen Maria Park
Östra Allén 19
254 51 Helsingborg

Använd formulär på hemsidan för email kontakt. Endast för andelsägare! Övriga kontaktar sin hyresvärd

© 2018 Samf.föreningen Maria Park